Бластиращите камери от типа «КОМ» са проектирани за ръчно или автоматично бластиране със сгъстен въздух на различни детайли като заварени конструкции, отливки, изковки, вагони, контейнери и др.п.

Детайлите се бластират в камерата с помощта на сгъстен въздух и дюза. Сместа от абразив и почистени отпадъци падат на пода, от където се транспортират автоматично към елеватор и сепаратор. След това абразивът се отделя и съхранява в силоз за повторно приложение. Отпадъкът се сепарира и отвежда в отпадъчна и прахоуловителна система. Абразивът може да е метален, минерален, стъклени перли и т.н.

      

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • "KOM" бластиращите камери са предназначени за детайли с големи размери и тегла, както и със сложни и комплексни геометрии
 • Транспортната система е от скрапери, което изисква минималне фундамент в дълбочина
 • Осигуряваме минимално количество на запрашеност в камерата с помощта на отвеждаща прахоуловителна система и подаване на пресен въздух през покрива
 • Камерата може да се оборудва с транспортна система или релсов път за въвеждане и манипулиране на детайла
 • Възможно е частично или пълно автоматизиране на процеса на дробометене
 • Използва се в технологии като премахване на ръжда, подготовка за защита, матиране, награпяване и др.
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • размерът на камерата
 • броят на дюзите
 • автоматизиране с помощта на роботи
 • оборудване камерата с транспортна система – подова или подвесна